Chỉ 1 click là có thể gọi cho khách hàng trên web; hiển thị toàn bộ thông tin về khách hàng khi họ gọi đến.